عاملین فروش منطقه هفت تهران

1شوينده بھداشتي امینآقاي حسین فضليبھار شمالي نبش كوچه طباطبایي پلاك ٣١٧
2گالري پاريسآقاي محسن مراديچھارراه سبلان روبروي سینما شاھد پاساژ نارسیس پلاك ١٠
3گالري ساريناآقای مھیار ھاشميخیابان شریعتي نرسیده بھ سھ راه تخت جمشید رو بھ روي سینما مولن رژ بین میثاق ٢ و ٣ پلاك ٢۴۶
4گالري مھردادآقاي محمد صادق غلاميسبلان شمالي مجتمع تجاري امیر طبقه دوم سالن A پلاك ۶

عاملین فروش منطقه هشت تهران

1آرايشي آلالهآقاي امیر عبدالوندبالاتر از میدان ھفت حوض نبش خاموشي پلاك ١٣۵
2آرايشي آواآقاي سید نقويھفت حوض خیابان آیت نبش خیابان مھرانپور روبھ روي دكه مطبوعات پلاك ۵٧٨
3آرايشي بھداشتي ياسآقاي رضا الله مراديخیابان شھید مدني خیابان بخت آزاد نبش كوچھ عبد ولي
4تجھیزات پزشكي سبلان طبآقای مختار خاوريخیابان سبلان جنوبي سه راه كیایي روبروي فروشگاه سون نبش كوچه طالبي پلاك ١۵٧
5تجھیزات پزشكي ھاوينآقای امیر حسین كنعانيھفت حوض خیابان آیت نرسیده به چھار راه تلفنخانه خیابان قاسم زاده پلاك ۵
6داروخانه دكتر صفاريدكتر مصطفي صفارينارمك جنوبي خیابان ۴۶ متري ثاني خیابان سھیلیان جنوبي خیابان ٨۶ درمانگاه آودیسیان
7داروخانه شبانه روزي دكترعظیمي زادهآقاي دكتر عظیمي زادهنارمك گلبرگ شرقي نرسیده بھ باقري جنب پارك یاسمن پلاك ١٩٨
8عطاري تاج بخشافشین تاج بخشتھرانپارس خیابان شھید حسیني روبروي بانك صادرات جنب قصابي پلاك ٣٣
9فروشگاه الیناآقاي مجید میرزاييبزرگراه رسالت – خیابان شھید ھمایي – كوچه ١٣ – پلاك ٢٠٩
10فروشگاه ياسآقاي رضا مراديخیابان شھید مدني – خیابان بخت آزاد – پلاك ٢١٩
11گالري اشكانآقای منصور میرزاييمجیدیه جنوبي 16 متری اول خیابان ھمایي بین كوچه دوم و سوم پلاك ۶٣
12نوين بھداشتآقاي علي فتاحيمدني شمالي روبروي سینما شاھد خیابان فتاحي پلاك ١٢۴

ارسال نظر