عاملین فروش منطقه پنج تهران

1آرايشي ايده آلآقاي علي شمساكباتان – فاز ٢ – مجتمع تجاري گلھا – پلاك ١٢٩ شمالي
2آرايشي فشندآقاي بھنام شاپوريجنب بانك صادرات راھرو آریا پلاك ٨١۴ C 021 پونك بوستان ورودي 2
3شوينده بھداشتي ٧٧آقای مھدي فراھانيجنت آباد شمالي گلزار شرقي ٢٠ متري فردوسي سعدي غربي مركز خرید ایران پارس پلاك ٩
4شوينده بھداشتي خانم پاكآقاي حمیدعاطفيجنت آباد شمالي ٢٠ متري گلستان خیابان ١۶ متري دوم جنوبي نبش كوچه خدا دوست پلاك ١٧
5شوينده بھداشتي دانیالآقاي دانیال زنگنهشاھین شمالي ٢٠ متري گلستان شرقي كوچه ١٢ متري نصرت پشت پاساژ گلھا پلاك ٢۵
6شوينده بھداشتي فجرآقاي مھدي قوانلوبلوار فردوس شرق گلستان شمالي پلاك ١٢
7شوينده بھداشتي كیمیا غربآقاي شھرام خجسته فربلوار آیت لله كاشاني – شاھین جنوبي – خیابان پیامبر غربي – روبروي خیابان جھاد اكبر – پلاك ١٣٨
8شوينده بھداشتي ماكانآقاي علي باباييبلوار فردوس شرق – خیابان سلیمي جھرمي جنوبي – نبش تقدیري – پلاك ٣٣
9شوينده بھداشتي نیك شوآقاي سعید عزيزيشھر زیبا – خیابان آشوري – نبش كوي بھار – پلاك ٣۶
10شوينده بھداشتي ھاديآقاي ھادي پیكان فرشاھین شمالي ٣۵ متري گلستان ١۶ متري دوم شمالي نبش پنجم
11فروشگاه ٨آقای علیرضا دادگوشاھین شمالي ١٢ متري گلستان شرقي روبروي كوچه معیني
12گالري صدف طلاييآقای حامد مشروطهجنت آباد جنوبي مجتمع سمرقند ھمكف A پلاك 44 A
13گالري كارنآقای امیرمختاريجنت آباد جنوبي مركز خرید سمرقند طبقھ زیر ھمكف پلاك 15A
14گالري ماھانآقاي محمد امرللهاكباتان – فاز یك – سوپر ۴ – طبقه ھمكف – دھكده رنگ موي ماھان

عاملین فروش منطقه شش تهران

1داروخانه دكتر رضاييدكتر رضاييیوسف آباد نبش خیابان ۶٠ ساختمان تابان طبقه ھمكف
2داروخانه ساعد سھیليآقاي ساعد سھیليخیابان ولیعصر نبش توانیر (عباسپور) پلاك ۶
3داروخانه سامانسرکار خانم علیزادهیوسف آباد بین خیابان ٢۴ و ٢۶

ارسال نظر