عاملین فروش منطقه پانزده تهران

1داروخانه دكتر افشین رادسرکار خانم عباسيسه راه افسریه مسعودیه بلوار قائم نبش ۶ متري احسان
2داروخانه دكتر معصومه رضايي اصلآقاي محمدخسرو آباديمسعودیه خیابان ابو مسلم خراساني پلاك ٢٣٨ جنب درمانگاه رازي
3داروخانه دكتر موحديانخانم دكتر مھناز موحديانكیانشھر – ضلع شمالي میدان امام رضا – ساختمان پزشكان ھفت
4داروخانه نصر اصفھانيدكتر نصر اصفھانيمشیریه – صالحي – نرسیده به چھارراه سوم – ساختمان سبحان
5داروخانه يزديدكترامیرحسین گلشنيمسعودیه شھرك والفجر خ غلامي درمانگاه طب الحسن پلاك ٨
6شوينده بھداشتي قائمآقاي مصطفي معصوميكیانشھر بلوار امام رضا خیابان شھید شھریاري پلاك ۶۴
7شوينده بھداشتي منصفآقاي ابوالفضل شكريافسریه ١۵ متري دوم بین كوچه ٢٢ و ٢٣ پلاك ٣٨٧
8شوينده بھداشتي نگینآقاي محمد مشايخيافسریه ١۵ متري اول بین خیابان ٢۶ و ٢٧ – پلاك ۶۴٠
9شوينده سحر پلاستیكآقاي ساغرچيپیروزي خیابان ٣٠ متري نیروي ھوایي نبش نھاوندي پلاك ٣٠٠
10شوينده فاطیماآقای حسن امینيافسریه شھرك رضویه خیابان امام سجاد بالاتر از داروخانه سوگند پلاك ١١٣
11شوينده مانيآقاي علي اسكندريشھرك مسعودیه خیابان كلھر پلاك ۴١۴
12شوينده موسويآقاي سید موسي موسويدوم افسریه -بین ٢۴ و ٢۵ – پلاك ٣١٨
13فروشگاه رنگارنگآقاي خدائیانافسریه پاساژ صدف طبقھ ھمكف پلاك ۴٨
14گالري الناآقای امیر استیري20متري افسریه بین ١۵ متري اول و دوم پاساژ برادران پلاك ٢
15گالري خاتونآقاي امیرحسین احمديافسریه پاساژ صدف طبقه ھمكف پلاك ۴٨
16گالري دانژهسرکار خانم طاھريافسریه پاساژ صدف طبقه ھمكف پلاك ۴٨
17گالري رزآقاي امیرمحمد سلیماني20متري افسریه بین ١۵ متري اول و دوم پاساژ برادران پلاك ٢
18گالري روژانآقاي محمد خراسانياتوبان محلاتي – خیابان میرھاشمي – پلاك ٣

عاملین فروش منطقه شانزده تهران

1میكاپ ايده آلآقاي مصطفي اسلامينازي آیاد – خیابان اكبر مشھدي – كوچھ اوجاني  پلاك32/1

ارسال نظر