عاملین فروش تهران مناطق 13 و 14

“عاملین فروش منطقه سیزده تهران” 

1 شوينده برادران سلیمي آقای رضا سلیمي میدان امام حسین خ اقبال لاھوري كوچه جھان فروز پلاك ٨

 

“عاملین فروش منطقه چهارده تهران” 

1 شوينده بھداشتي دايي وانیا آقای سید امین میر پیروزي خیابان پرستار میدان ١٣ آبان پلاك ١٣