عاملین فروش منطقه یازده تهران

1بھداشتي آويناآقايان پور اكبري و افشین فرمیدان راه آھن بالاتر از مختاري جنب بیمارستان پارسا پلاك ١٩۴
2پخش مھرآقاي حسین اسكندر پورخیابان لبافي نژاد – نبش ابوریحان – پاساژ بھار – طبقه ھمكف – پخش مھر – پلاك ٣
3سیسموني سماءآقای امیرعباس سپھر نیاخیابان جمھوري – بین فلسطین و سه راه جمھوري – پاساژ حجت – طبقه ٣ – پلاك ٨٣٠
4سیسموني قصر كودك آقاي لطفيجمھوري بعد از تقاطع فلسطین پاساژ حجت جدید طبقه اول پلاك ۶٢۵
5شوينده بھداشتي پاك لندآقاي سلیميخیابان وحدت اسلامي خیابان فروزش نبش كوچه مدیري
6شوينده بھداشتي قاسميآقاي روحانيخیابان شیخ ھادي بالاتر از جامي پلاك ١٢٠
7شوينده بھداشتي لاوينآقاي امید ربیعيخیابان جمھوري – بین اسكندري و باستان – نبش كوچه خوشبین – پلاك ١٣٠٣
8شوينده بھداشتي مھرگانآقاي بزازيخیابان آذربایجان بین گلشن و سلیمانیه پلاك ٣٢٨
9شوينده عباسيآقای فرھاد دل افروز (شعبه دو)خیابان ولیعصر بالاتر از مھدیه تھران جنب كوچه صداقت پلاك ۴٢۵

عاملین فروش منطقه دوازده تهران

1آرايشي بھداشتي ترابيآقاي مھدي ترابيمولوي خیابان صاحب جم روبروي بنگاه البرز پلاك ١٧٢
2تجھیزات پزشكي دانش و سلامتآقاي فاطميخیابان ري زیر پل ري خیابان رضوي روبروي بیمارستان سوم شعبان پلاك ٩٢
3داروخانه دكتر مجیدسرکار خانم دكتر مجیدمیدان شھدا خیابان ١٧ شھریور انتھاي خیابان فیاضي بخش پلاك ١٠٨ طبقھ ھمكف واحد شرقي
4داروخانه میرپنجيآقای مسعود میرپنجيپل حافظ خیابان وحدت اسلامي میدان وحدت اسلامي پلاك ۴۵٩
5سیسموني برادران عشقيآقاي عشقيبازار بزرگ بازار مسگرھا پلاك ٩٢
6شوينده بھارآقای حمید تقیانخیابان صاحب جمع خیابان انبار گندم پلاك ۶٣
7شوينده بھداشتي امین ١١٠آقاي مھدي امینيخیابان مولوي خیابان صاحب جمع بن بست واحدي پلاك ٨
8شوينده بھداشتي خورشیدآقاي حاجي آخونديانمیدان شھدا خیابان مجاھدین اسلامي چھارراه آبسردار خیابان زرین خامه بالاتر از چھارراه ناطقي پلاك ٧٢
9شوينده بھداشتي گلريزآقايان پايدار وپوربسیمخیابان ایران بالاتر از كوچھ دكتر سنگ پلاك ٢۴١
10فروشگاه آرمانآقاي پروينخیابان صاحب جمع پلاك ١٩٧
11فروشگاه چانیانآقاي چانیانانتھاي بازار زرگرھا بازار امین الملك پلاك ١٨
12فروشگاه عباسيآقاي سھیل عباسيكوچه برلن پاساژ مركزي انتھاي پاساژ پلاك ٧٩٨
13فروشگاه مقدسي نژادآقاي سعید مقدسي نژادبازار بزرگ تھران كوچه مسجد میرزا موسي پاساژ وفا پلاك ١
14فروشگاه ونداآقاي محمد شیروانيخیابان ١۵ خرداد پاساژ سراي اقبال ھمكف

ارسال نظر